obraz - logo-uo-nowe.gifobraz - logo.jpg


obraz - logo-100uo.jpg


obraz - Baner1studencka.jpg

obraz - logo_azs.jpg


Dofinansowanie Kół NaukowychZasady dofinansowania Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego

Załącznik nr 1 do regulaminu Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego


Dofinansowanie-FKN.pdf


Spis treści

§1.Zasady ogólne

§2. Rodzaje dofinansowań Kół Naukowych i Organizacji Studenckich

§3. Dofinansowanie na realizację projektów

§4. Cele Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego

§5. Dofinansowanie środków trwałych

§6. Dofinansowanie kół naukowych

§7. Zasady działania systemu przyznawania dofinansowania na realizację projektów

§8. Forma i zasadność przyjętego systemu oceny projektów

§9. Proces składania wniosków o dofinansowanie na realizację projektów

§10. Proces składania wniosków o dofinansowanie na zakup środków trwałych.

§11. Czynniki wpływające na wartość merytoryczną projektu:

§12. Obszary realizacji projektu

§13. Zasady doboru osób oceniających

§14. Środki odwoławcze

§15. Monitoring i kontrola realizacji projektów§1.Zasady ogólne


 1. Środki finansowe przyznawane są w drodze konkursu, a organem właściwym uprawnionym do jego realizacji jest Rada Wykonawcza działająca przy Forum Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Opolskiego. Działający zgodnie z postanowieniami Statutu Uczelni.

 2. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie jednostki, które mają nadany status Koła Naukowego Uniwersytetu Opolskiego.

 3. Przyznanie Środków finansowych nie jest jednoznaczne z ich wydatkowaniem. Procedurę wydatkowania środków przeprowadza odpowiedni organ uczelni po wyrażeniu zgody przez Prorektora ds. kształcenia i studentów

 4. Rada Wykonawcza działający przy Forum Kół Naukowych nie bierze odpowiedzialności za ewentualne problemy z wydatkowaniem przyznanych kwot wynikające z niedotrzymania procedur obowiązujących na Uczelni.


§2. Rodzaje dofinansowań Kół Naukowych i Organizacji Studenckich


 1. Dofinansowanie na realizacje projektu tj. Organizacja konferencji, uczestnictwo w konferencji, wyjazd studyjny, publikacja, a także inne projekty, które będą spełniać kryteria przyznawania dofinansowania.(I,II,III tura)

 2. Dofinansowanie zakupu środków trwałych ( I tura)§3. Dofinansowanie na realizację projektów


Dofinansowanie realizowane jest w 3 turach:

 • I tura – wnioski składane są do 20 lutego

(Wnioski dotyczące środków trwałych mogą być składane tylko w pierwszym terminie)

 • II tura – wnioski składane są do 1 maja

 • III tura – wnioski składane są do 15 października


§4. Cele Kół Naukowych Uniwersytetu Opolskiego


Projekty Kół Naukowych, które ubiegają się o dofinansowanie powinny

realizować cele związane z:


 1. Szerzeniem idei przedsiębiorczości i nawiązywaniu kontaktów społecznych.

 2. Aktywizacją i realizacją zadań z zakresu odpowiedzialności społecznej.

 3. Realizacją i promocją badań naukowych zbieżnych z charakterem Koła Naukowego

  lub odpowiadających potrzebom społeczeństwa, nauki lub techniki.

 4. Szeroko pojętym działaniem edukacyjno- rozwojowym dla członków Koła.


Projekty mogą być realizowane w kilku z tych obszarów, dlatego też należy wpisać procentowy udział w każdym obszarze danego projektu i uzasadnić nadaną mu wartość. Obszary są równie pod względem ważności i dzięki przyjętemu wartościowaniu jest możliwe określenie według jakiej wartości danej skali będą one oceniane.


§5. Dofinansowanie środków trwałych


 1. Zakup wyposażenia i środków trwałych może być zasadny wyłącznie w przypadku, gdy projekt dodatkowo generuje wartość dodaną, przewyższającą wartość zakupionych środków.

 2. Rada Wykonawcza FSRN może wykluczyć w drodze decyzji

  administracyjnej zakup sprzętu, który uzna za niezasadny z powodów realizacji projektu lub zbyt wysokich kosztów jego zakupu.

 3. Kwota, która nie zostanie wykorzystana w terminie przez Koło Naukowe, zostaje przeniesiona na poczet kolejnej tury lub przekazana do rezerwy jaką dysponuje FSRN. Jednakże jeżeli będzie to termin późniejszy niż 31 października, zostanie rozpisany dodatkowy konkurs na dofinansowanie środków trwałych.

§6. Dofinansowanie kół naukowych


 1. Dofinansowanie jest przeznaczone dla Kół Naukowych

 2. Kwota dofinansowania jest określana zarządzeniem Rady Wykonawczej FSRN.

 3. Podstawą otrzymania dofinansowania jest złożenie do Rady Wykonawczej FSRN poprawnie wypełnionego wniosku zawierającego m.in. informacje:

 • Nazwa

 • Siedziba

 • Data rejestracji

 • Imię/Nazwisko/kontakt/podpis opiekuna

 • Dane kontaktowe osób należących do koła (minimum 2 osoby)

 1. Do 30 dni od realizacji projektu,uczestnictwa w konferencji lub wskazanej daty wykorzystania środków finansowych we wniosku należy przedstawić rozliczenie finansowe wykorzystania otrzymanych środków

 2. Kwota, która nie zostanie wykorzystana w terminie przez Koło Naukowe, zostaje przeniesiona na poczet kolejnej tury lub przekazana do rezerwy jaką dysponuje FKN. Jednakże jeżeli będzie to termin późniejszy niż 31 października, zostanie rozpisany dodatkowy konkurs na dofinansowanie środków trwałych.


§7. Zasady działania systemu przyznawania dofinansowania na realizację projektów

 1. System ma za zadanie wyodrębnienie ocen merytorycznej oceny wniosków składanych przez Koła Naukowe

 2. Podstawą systemu jest program, za pomocą którego oceny osób oceniających wnioski złożone przez przedstawicieli Kół Naukowych.


§8. Forma i zasadność przyjętego systemu oceny projektów

 1. Środki finansowe przeznaczone na rozwój Kół Naukowych są rozdzielane przez Radę Wykonawczą FSRN.

 2. Każde Koło może się ubiegać o środki na realizację projektów trwających w czasie roku obrotowego (od 01 stycznia do 31 grudnia).

§9. Proces składania wniosków o dofinansowanie na realizację projektów

1. Koło Naukowe, które stara się o dofinansowanie projektu, zgłasza się do

Rady Wykonawczej FSRN z listą projektów, które będzie realizować (maksymalnie cztery projektów na rok). Wnioski nie będą przyjmowane po terminie !

 1. Wnioski składa się w formie papierowej i elektronicznej.


§10. Proces składania wniosków o dofinansowanie na zakup środków trwałych.

1. Koło Naukowe, które stara się o dofinansowanie środków trwałych, zgłasza się do

Rady Wykonawczej FSRN z listą projektów, które będzie realizować (maksymalnie 2 środki trwałe na rok). Wnioski nie będą przyjmowane po terminie!

 1. Wnioski składa się w formie papierowej i elektronicznej.


§11. Czynniki wpływające na wartość merytoryczną projektu:


1A. Wyszczególnienie czynników:


 1. Współpraca z organizacjami i firmami,

 2. Wartość postawionych celów odnośnie grupy docelowej,

 3. Wartość postawionych celów odnośnie obszaru realizacji projektu i jego wpływu na otoczenie,

 4. Wartość rezultatów odnośnie charakteru projektu,

 5. Wartość pozyskanych środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz,

 6. Adekwatność zespołu do zamierzonych działań,

 7. Zaangażowanie czasu własnego członków,

 8. Cykliczność projektu,

 9. Interdyscyplinarność,

 10. Innowacyjność,

 11. Promocja Uczelni,

 12. Promocja projektu,

 13. Wpływ na społeczeństwo i integracja społeczna,

 14. Podsumowanie projektu.


1B. Opis czynników:

1. Współpraca z organizacjami i firmami

Współpraca jest bardzo ważna przy realizacji projektu. Zmniejszają się koszty jednostkowe na jedną

organizację i pracochłonność. Przy dobrze realizowanej współpracy widoczny jest efekt synergii, czyli uwielokrotnienia się rezultatu w stosunku do włożonego wysiłku.

Współpracujących organizacji/kół nie może być zbyt dużo, ponieważ w projekt może nie wykorzystywać w pełni swoich zasobów, poszczególne części mogą okazać się niespójne, co w rezultacie powoduje monotonność i brak satysfakcji z realizacji projektu oraz wiele innych negatywnych czynników. Zbyt szeroko zawiązana współpraca, która nie ma swojego uzasadnienia w realizacji projektu może być odebrana przez Radę Oceniającą jako negatywne zjawisko, co może skutkować otrzymaniem niskiej punktacji w trakcie oceny.

Współpraca może się odbywać również z firmami i organizacjami otoczenia Politechniki, miasta, kraju.

Zakres i jakość współpracy musi być jednak uzasadniona i dostosowana do potrzeb projektu. Przykładow

 • Duże projekty - zalecana współpraca 4-6 organizacji

 • Małe projekty - zalecana współpraca 2-3 organizacji


2. Wartość postawionych celów odnośnie grupy docelowej

W zależności od rodzaju projektu, można mówić o grupie docelowej lub też nie. W projektach

skierowanych na zewnątrz, taką grupę mogą stanowić studenci, uczniowie, firmy, społeczeństwo, mieszkańcy gminy itd. W projektach skierowanych wewnątrz organizacji, jakimi są np. szkolenia dla 8 członków, grupy docelowej raczej nie ma, chyba że projekt realizuje dodatkowe aspekty, które mają za zadanie realizację projektu na zewnątrz, np. wykonanie podsumowania, publikacji, przekazanie pewnej wiedzy zdobytej innym osobom.


3. Wartość postawionych celów odnośnie obszaru realizacji projektu i jego wpływu na otoczenie

W zależności od charakteru realizowanego projektu, możne mieć on adekwatnie mały lub duży obszar realizacji. Wszystko zależy od celów, które sobie postawimy i rezultatów, które chcemy osiągnąć. Im większy obszar realizacji, tym bardziej wpływa to pozytywnie na ocenę projektu, lecz ważne jest również stopień pozytywnego oddziaływania na dany obszar.


4. Wartość rezultatów odnośnie charakteru projektu

Rezultaty projektu, czyli osiągnięcia mierzalne, które będzie realizował projekt, powinny się odnosić bezpośrednio do celów postawionych w projekcie. W większości przypadków każdy cel, powinien mieć swoje odzwierciedlenie w końcowym lub pośrednim rezultacie. Mierzalność rezultatów polega na tym, że każdy z nich powinien być wyrażony

w jednostkach, które można zmierzyć. Rezultaty mogą mieć twardy charakter lub miękki. Do twardych rezultatów zaliczyć można na przykład rozwieszenie 100 plakatów, realizację szkoleń z udziałem 30 osób na każdym szkoleniu, lub też wyjazd na 3 dniową konferencję naukową 5 członków Organizacji. Rezultaty twarde można również rozpatrywać w charakterze wykonane/nie wykonane, np.: wykonanie bankietu podsumowującego projekt. Rezultaty miękkie są to rezultaty, które nie koniecznie odnoszą się do liczb skończonych, a zaliczyć do nich możemy np.: zachęcenie studentów do aktywnego działania w Kołach Naukowych lub zwiększenie świadomości społecznej. Wartość i mierzalność rezultatów jest bardzo ważnym czynnikiem w ocenie projektu, ponieważ wpływa ona na możliwość oceny efektów i kontroli realizacji projektu w trakcie i po jego zakończeniu.


5. Wartość pozyskanych środków finansowych i rzeczowych z zewnątrz

Zewnętrzne środków finansowych i rzeczowych w dzisiejszym świecie gospodarczym nie zdobywa się prosto, lecz ograniczoność zasobów zmusza do poszukiwania ich poza funduszem przeznaczonym na Koła Naukowe. Im większy jest budżet projektu i dłuższy okres jego realizacji oraz działania projektu są bardziej ambitne, tym łatwiej zdobywa się zasoby rzeczowe i finansowe z zewnątrz. Środki można pozyskać od sponsorów, można realizować żnego rodzaju zbiórki lub finansować projekt częściowo za pomocą środków własnych członków (np. wyjazd na szkolenia).

Im bardziej doświadczona Organizacja lub Koło, tym łatwiej będzie uzyskać dane środki, lecz nowe organizacje również mają duża siłę przebicia, szczególnie gdy wejdą we współpracę z innymi jednostkami.

Wszystko zależy od dobrego pomysłu i inicjatywy własnej.


6. Adekwatność zespołu do zamierzonych działań

Kwalifikacje zespołu projektowego i liczba osób w nim się znajdująca, świadczy o możliwości realizacji

działań projektowych w większym lub mniejszym stopniu. Ocena zespołu projektowego powinna mieć na uwadze inne czynniki oraz zakres i rodzaj oddziaływania projektu, a także cykliczność i liczbę odbiorców.

W zależności od rodzaju projektu wymagane jest mniej lub więcej osób o określonym doświadczeniu i kwalifikacjach. Liczba i jakość ta powinna być odpowiednia, nie za duża i nie za mała.

7. Zaangażowanie czasu własnego członków

Jako zaangażowanie, można rozumieć wielkość pracy którą zespół roboczy będzie zmuszony wykonać, aby odpowiednio zrealizować założenia projektu. Jeżeli projekt zawiera wyjazd szkoleniowy dla członków Koła Naukowego, to zaangażowanie będzie tym większe, im trudniejszy i bardziej odległy będzie cel realizacji projektu.


8. Cykliczność projektu

Cykliczność projektu świadczy o doświadczeniu. Projekty realizowane któryś raz z rzędu mają większe prawdopodobieństwo powodzenia i doświadczenie w realizacji zadań, w związku z tym jest to czynnik odbierany pozytywnie. Pamiętać należy, że w związku z rosnącymi potrzebami otoczenia oraz

możliwościami i doświadczeniem powinien iść w parze uzasadniony rozwój projektu.


9. Interdyscyplinarność

Interdyscyplinarność wiąże się z powiązaniem wielu dziedzin życia, gospodarki, nauki między sobą w danym obszarze i między obszarami. Działania interdyscyplinarne często powodują, ze projekt jest bardziej elastyczny, realizuje bardziej kreatywne cele, działa w nieco innych obszarach, a rezultaty odzwierciedlają się w wielu aspektach, co sprawia, że projekt może cieszyć się większym zainteresowaniem lub oddziaływaniem.


10. Innowacyjność

Innowacyjność projektu wpływa na rozwój. Projekt nie musi być nowym projektem, żeby był innowacyjny. Może zawierać element, którego w poprzedniej edycji lub podobnym projekcie nie było i tzw. „innowację” - nowe rozwiązanie pewnego problemu, zmianę organizacyjną, technologiczną i inną).

Projekt nie jest innowacyjny, jeżeli rozszerza swój zakres działania. Jest to zawarte w skali projektu i poddane oddzielnemu wartościowaniu w zakresie doświadczenia wynikającego z cykliczności.


11. Promocja Uczelni

Promocja Uczelni jest bardzo ważna, ponieważ zapewnia nie tylko rozpoznawalność organizacji/koła wśród potencjalnych członków danej organizacji lub beneficjentów projektu, lecz również młodzieży szkolnej, która docelowo może zawitać w progi naszej Uczelni oraz świata i otoczenia biznesu.


12. Promocja projektu

Promocja projektu powinna być odpowiednio ukierunkowania. Przy wyborze narzędzi promocji należy zadąć sobie pytanie czy i w jakim stopniu przyczyni się dane działanie promocyjne do późniejszej realizacji działań merytorycznych. Promocja kierowana na ślepo i realizowana za pomocą nieskutecznych narzędzi jest nieefektywna i zużywa zasoby projektu, które można by było wykorzystać w sposób bardziej optymalny.


13. Wpływ na społeczeństwo i integracja społeczna

Niektóre projekty powinny być zorganizowane w atmosferze współpracy i życzliwości oraz powinny zmierzać do nawiązywania właściwych relacji z innymi ludźmi. Projekty typowo społeczne zajmują również ważna rolę w otoczeniu i oddziałują pozytywnie na innych ludzi i wizerunek oraz wartość społeczną jednostki w otoczeniu.


14. Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu pokazuje, że projekt się skończył, a dzięki prezentacji swoich osiągnięć inne osoby mogą zobaczyć w jaki sposób projekt się toczył i z jakimi problemami miał w trakcie trwania do czynienia.

Spotkanie kończące daje również możliwość do wymiany wielu doświadczeń oraz wyciągnięcie pozytywnych wniosków na przyszłość.


§12. Obszary realizacji projektu


Obszarami realizacji projektu, których udział należy określić, są obszary:


 • Obszar I – Przedsiębiorczość;

 • Obszar II - Odpowiedzialność społeczna i społeczeństwo;

 • Obszar III - Badania naukowe;

 • Obszar IV - Rozwój członków.


Obszar I – jest obszarem, którego zakres oddziaływania ogranicza się do realizacji projektów, których celem jest min.:

Wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród innych osób

Realizacja zamierzeń gospodarczo-ekonomicznych

Pogłębianie relacji międzynarodowej, krajowej i lokalnej z przedsiębiorcami, organizacjami

i instytucjami (wzmaganie idei współpracy i rozwoju)

Edukacja o przedsiębiorczości


Obszar II – jest obszarem, w którym ważne są inicjatywy społeczne podejmowane przez studentów.

 • Działania tego obszaru ukierunkowane są głównie na:

 • Integracje społeczną na zewnątrz, szczególnie osób wykluczonych zawodowo i społecznie,

 • Wspierania inicjatyw humanitarnych i charytatywnych,

 • Inicjatywy propagujące prowadzenie zdrowego trybu życia oraz aktywności sportowej i społecznej,

 • Wszelkiego rodzaju inicjatywy, które przyczyniają się do poszerzania zainteresowań wśród innych osób lub członków Koła,

 • Umiejętności związane z pracą z innymi osobami,

 • Realizacją imprez kulturalno-edukacyjnych dla społeczeństwa oraz wszelkich innych działań, których głównym motorem jest pomoc innym ludziom dla dobra społeczeństwa.


Obszar III – przeznaczony jest tu głównie dla Kół Naukowych, które w zakresie zadań statutowych powinny

realizować żnego rodzaju badania i prace o charakterze naukowym, które mają za zadanie edukację i pogłębianie wiedzy i doświadczenia członków w danej dziedzinie, jak również poszerzające zakres wiedzy w pewnym ściśle określonym obszarze naukowym.


Obszar IV – propaguje ideę edukacji członków Kół Naukowych, w zakresie zdobywania

nowej wiedzy i doświadczenia. Głównymi działaniami w zakresie tego obszaru jest uczestnictwo członków w szkoleniach, konferencjach, konkursach wiedzowych, szeroko pojętego zdobywania wiedzy w zakresie przewidzianym w statucie Koła Naukowego lub określonych w obszarze realizacji projektu.


Wnioskodawca, wypełniając formularz, powinien określić procentowy udział każdego obszaru w realizacji projektu oraz dokonać odpowiedniego uzasadnienia, które przybliży osobie oceniającej charakter realizacji projektu i jego oddziaływanie na poszczególne obszary.


§13. Zasady doboru osób oceniających

 1. Osobami oceniającymi są członkowie Rady Wykonawczej FSRN

 2. Do osób oceniających wnioski może dołączyć Prorektor ds kształcenia i studentów lub osoba przez niego wyznaczona na wniosek Koła Naukowego.


§14. Środki odwoławcze

Od decyzji Rady wykonawczej FSRN przysługuje odwołanie do Prorektora ds kształcenia i studentów.


§15. Monitoring i kontrola realizacji projektów

 1. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację projektu.

 2. Końcowa ocena realizacji projektów będzie oceniała wartość rezultatów, do realizacji których projekt się przyczynił.Przewodniczący Forum Studenckiego Ruchu Naukowego 
Uniwersytetu Opolskiego

Mateusz Slabik

Tel: 794 668 080, e-mail: kn@uni.opole.pl

Sekretarz Forum Studenckiego Ruchu Naukowego
Uniwersytetu Opolskiego

Katarzyna Bogajewicz

782 471 925

dol